Essigsäure
Ethansäure

C2H4O2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 
Sabine Auras
HUWagner + JBek
LMU München
07.0.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CC(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen