Essigsäure
H-Brücken-Dimer

C4H8O4


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
26.06.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CC(O)=O.CC(O)=O
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p) cosmo(water)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen