Erythorbinsäure
Isoascorbinsäure

C6H8O6

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
04.07.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: OC[C@H](O)[C@@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen