Epoxycyclohexan
Konformer 1

Epoxycyclohexan
Konformer 2

C6H10O


Epoxycyclohexan

 
 
 


HUWagner + JBek
LMU München
11.05.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: C1CC[C@@H]2O[C@@H]2C1.C1CC[C@@H]2O[C@@H]2C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen