(S)-Ectocarpen

C11H16

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Sigurd Vogler

HUWagner + JBek
LMU München
15.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC\C=C/[C@@H]1CC=CCC=C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen