GC DNA Paar

 


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
11.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O1.NC1=NC2=C(N=CN2[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)N1
Geometrie: Kristallstruktur X-Ray
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen