AT DNA Paar

 


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
11.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O.NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O1
Geometrie: Kristallstruktur X-Ray
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen