Dioxan


C4H8O2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
03.06.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: C1COCCO1
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen