cis-Dicyanethylen

trans-Dicyanethylen

C4H2N2

1,2-Dicyan-ethylenHUWagner + JBek
LMU München
23.07.2013

Zurück zur Liste
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: N#C\C=C\C#N.N#C\C=C/C#N
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen