1,3-Dichlorbenzen
meta-Dichlorbenzol

C6H4Cl2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
19.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: ClC1=CC(Cl)=CC=C1
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen