1,2-Dichlorbenzen
ortho-Dichlorbenzol

C6H4Cl2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
19.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: ClC1=C(Cl)C=CC=C1
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen