Di-benzoyl-peroxid
DBPO

C14H10O4


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
07.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: O=C(OOC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen