Di-tert-butyl-peroxid
DTBP

C8H18O2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

HUWagner + JBek
LMU München
07.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CC(C)(C)OOC(C)(C)C
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen