Cyclopenten

C5H8


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Lars Bulthaupt
HUWagner + JBek
LMU München
11.05.2013

Zurück zur Liste
 
SMILES: C1CC=CC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen