Cycloocten

C8H14

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
11.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: C1CCC\C=C/CC1
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen