Cyclohexyl-propyl-ether

C9H18O


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
04.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: CCCOC1CCCCC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen