Cyclohexen-
bromonium


C6H10Br+

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
08.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: C1CC[C@@H]2[Br+][C@@H]2C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen