Cyclohexan-
carbonsäure

C7H12O2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
26.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: OC(=O)C1CCCCC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen