Cyclohexan

twist-Boot S

Cyclohexan

Sessel

Cyclohexan

twist-Boot R

C6H12


Cyclohexan-Konformere

 
 
 


HUWagner + JBek
LMU München
27.04.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: C1CCCCC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen