Cyclohexa-1,3-dien

C6H8


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
11.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: C1CC=CC=C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen