Cyclohepten

C7H12

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
Markus Siegert

HUWagner + JBek
LMU München
07.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC=CCC1C1C
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen