Citral

C10H16O

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
16.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: C\C(C)=C/CC\C(C)=C\C=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen