Maleinsäure

cis-Butendisäure

Fumarsäure

trans-Butendisäure

C4H4O4

cis-/trans-
ButendisäureHUWagner + JBek
LMU München
10.06.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen