cis-4-t-Butyl-cyclohexanol

C10H20O

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
L.Diehl

HUWagner + JBek
LMU München
15.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC(C)(C)[C@@H]1CC[C@H](O)CC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen