Chrysen


C18H12

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
28.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: C1=CC=C2C(C=CC3=C2C=CC2=CC=CC=C32)=C1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen