ChlorcyclohexanC6H11Cl

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

Niklas Huber

HUWagner + JBek
LMU München
04.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: ClC1CCCCC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen