Chloressigsäure

C2H3ClO2


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
27.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: OC(=O)CCl
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen