Chloral

C2HCl3O


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
08.05.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: ClC(Cl)(Cl)C=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen