Caprolactam
Azepan-2-on

C6H11NO

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
29.06.2013

Zurück zur Liste
SMILES: O=C1CCCCCN1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen