Pentan-1,5-diamin
Cadaverin

C5H14N2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
08.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: NCCCCCN
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen