Butan

gauche-S-Konformation

Butan

trans-Konformation

Butan

gauche-R-Konformation

C4H10

Butan-Konformere

 
 
 


HUWagner + JBek
LMU München
23.04.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: CCCC
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen