Butan-2-on

But-1-en-2-ol

C4H8O
Butan-2-on
But-1-en-2-ol

2 Tautomere


HUWagner + JBek
LMU München
20.05.2013
 

Zurück zur Liste
 
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
Drehung   Stereo
   
Bindungen   Atome
   
 

SMILES: CCC(C)=O.CCC(O)=C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen