Butan-1-ol


C4H10O


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
29.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CCCCO
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen