But-1-enC4H8

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

Till Reinhardt

HUWagner + JBek
LMU München
04.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CCC=C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen