Brom-ethan
EthylbromidC2H5Br

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
04.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: CCBr
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen