(-)-Borneol

C10H18O

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
A.Gruber

HUWagner + JBek
LMU München
17.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)[C@H](O)C2
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen