Bornan

C8H14

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
11.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: C1C[C@@H]2CC[C@H]1CC2
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen