Benzo[a]pyren


C20H12

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
28.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C=C1C=CC3=C4C(C=CC2=C14)=CC=C3
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen