Benzo[a]pyren-
Oxidationsprodukt


C20H14O3

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
28.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: O[C@H]1[C@H]2O[C@H]2C2=C(C=C3C=CC4=CC=CC5=C4C3=C2C=C5)[C@@H]1O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen