Benzamid
Benzoesäureamid

C7H7NO

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
27.06.2013


Zurück zur Liste
SMILES: NC(=O)C1=CC=CC=C1
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen