Benzaldehyd

C7H6O

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
22.04.2013


Zurück zur Liste
SMILES: O=Cc1ccccc1
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen