Azatricyclononan 196

C22H26N2


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Bernhard Kohl

HUWagner + JBek
LMU München
20.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CN(C)[C@@]12[C@H]3CCC[C@@H]1[C@H]([N@@]2[C@H]3c1ccccc1)c1ccccc1
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen