Aspirin
Acetylsalicylsaeure ASS
2-Acetoxybenzoesäure

C8H8O4

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome
 

HUWagner + JBek
LMU München
02.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Geometrie: Quantenchemisch DFT B3LYP/6-31G(d,p) cosmo(water)
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen