Aspartam
Zwitterion

C14H18N2O5

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

HUWagner + JBek
LMU München
22.06.2013


Zurück zur Liste
 
SMILES: COC(=O)[C@H](CC1=CC=CC=C1)NC(=O)[C@@H]([NH3+])CC([O-])=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen