Amygdalin

C20H27NO11


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:HUWagner + JBek
LMU München
20.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: OC[C@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](O[C@@H](C#N)c3ccccc3)
[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Geometrie: X-Ray Kristallstruktur
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen