Ameisensäure
MethansäureCH2O2

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
01.05.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: OC=O
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen