Ambroxol

C13H18Br2N2O

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome

Markus Siegert

HUWagner + JBek
LMU München
17.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1CN[C@H]1CC[C@H](O)CC1
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen