alpha-Pinen

C10H16

Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
02.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen