Allen


C3H4


Drehung
Stereo
Bindungen
Atome


HUWagner + JBek
LMU München
05.06.2013

 

Zurück zur Liste
 
SMILES: C=C=C
Geometrie: Semiempirisch AM1
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen