Alfadolon

C23H34O5


Drehung:
Stereo:
Bindungen:
Atome:

Sabine Auras

HUWagner + JBek
LMU München
20.07.2013

Zurück zur Liste
SMILES: CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
Geometrie: Molekülmechanik Kraftfeld Dreiding
Rechte Maustaste = Jmol Menu
Mittlere Maustaste = Molekül zoomen
Linke Maustaste = Molekül bewegen